Hedviga | Wednesday - 17. October 2018
 
tlačiť

Členovia výboru

Meno Funkcia Pracovisko Adresa Kontakt
Prof. MUDr. Jozef Radoňák, CSc.,MPH.
prezident I. chirurgická klinika UN LP a LF UPJŠ Trieda SNP 1
Košice
radonak@gmail.com  055/6403890
Prim. MUDr. Miroslav Mýtnik, PhD. I. viceprezident Chirurgická klinika FNsP J.A.Reimana Prešov Hollého 14
Prešov
mytnik@fnsppresov.sk  051/7011177
Doc. MUDr. Dušan Mištuna, CSc., mim.prof. II. viceprezident Chirurgická klinika JLF UK MFN Kollárova 2
Martin
mistuna@lefa.sk  043/4203381
Doc.MUDr, Daniel Pinďák, PhD.  vedecký sekretár  Chirurgická klinika NOU

Klenova 2, Bratislava

 
Doc.MUDr. Jozef Belák,CSc. člen výboru
II.Chirurgická klinika UN a LF Košice
Rastislavova 43, Košice

055/6152140 jozef.belak@upjs.sk

Prof. MUDr. Alexander Ferko,CSc.
člen výboru Chirurgická klinika JLF UK MFN Kollárova 2
Martin
....@.....sk  043/
Prof.MUDr. Jana Kaťuchová, PhD. člen výboru I. Chirurgická klinika UN a LF Košice tr. SNP 1, Košice 055/6403896 jana.katuchova@upjs.sk
doc.MUDr.Ľubomír Marko, PhD. člen výboru FNsP F.D.Roosevelta Chirurgická klinika SZU a NsP Nám. L. Svobodu 1
Banská Bystrica
lmarko@nspbb.sk 0915831436
MUDr. Alex Mayer, PhD., MPH.
člen výboru
Chirurgická klinika SZU a UN Bratislava Limbová 5
Bratislava
02/
...@.....sk
Prof.MUDr. Juraj Pechan,CSc. člen výboru Chirurgická klinika NOÚ a katedra onkológie v chirurgii SZU Bratislava
Klenová 1 Bratislava juraj.pechan@nou.sk  02/59378111              0903723872
Doc.MUDr. Augustín Prochotský,CSc. člen výboru II. chirurgická klinika LF UK FNsP Bratislava - pracovisko Petržalka Antolská 11
Bratislava - Petržalka
02/ 6867 3330
0903 766 777
prochotsky@npba.sk
doc.MUDr.Juraj Váňa, PhD. člen výboru Chirurgické odd. FNsP Žilina
Vojtecha Spanyola 43, Žilina vana@fnspza.sk 041/5110831
MUDr.Andrej Vrzgula,PhD.
člen výboru
Chirurgická klinika LF UPJŠ, Nemocnica Košice-Šaca a.s, 1.Súkromná nemocnica, člen skupiny AGEL
Lúčna 57, Košice-Šaca
040 15
avrzgula@nemocnicasaca.sk
055/7234500
MUDr. Marián Bakoš, PhD. predseda dozornej rady Chirurgická klinika FN Nitra Špitálska 6  Nitra marianbakos@atlas.sk  0905459880 
Prof.MUDr. Ľudovít Laca,CSc. člen dozornej rady Chirurgická klinika UN Martin

Kollárova 2 Martin

MUDr. Ľubomír Strelka, PhD. člen dozornej rady Chirurgické odd. NsP Levoča Levoča

...@....sk 

 

Aktualizované: 2.10.2018

 
spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS | Vádium s.r.o. 2009 |